Inline News Infomation Community School Online School Offline Shop Inline Tour  
 
강습요강  :  커리큘럼  :  강사소개  :  강습게시판  :  스쿨갤러리  :  강습신청
2020년 9월 24일 08:16 PM
카운터 - 스쿨온라인 > 중급강습
http://www.buffkorea.com
  인라인역사
  인라인종류
  인라인구조
  치수재기
  스트레칭
  장비착용
  기본자세/주행
  힐브레이크
  방향전환
  안전
  항아리
  중속주행
  뒤로가기
  크로스오버
  T-Stop
  고속주행
  코너링
  터닝
  파워슬라이드
 


항아리  (29) 106364
중속주행  (14) 106253
뒤로가기  (28) 98785
크로스오버  (24) 109321
T-STOP  (20) 94014
1