School Online  
 
강습요강  :  커리큘럼  :  강사소개  :  강습게시판  :  스쿨갤러리  :  강습신청
2024년 6월 25일 08:52 AM
카운터 - 스쿨온라인 > 인라인정비
https://www.buff.kr
  인라인역사
  인라인종류
  인라인구조
  치수재기
  스트레칭
  장비착용
  기본자세/주행
  힐브레이크
  방향전환
  안전
  항아리
  중속주행
  뒤로가기
  크로스오버
  T-Stop
  고속주행
  코너링
  터닝
  파워슬라이드
 

베어링 세척  (64) 70848
힐브레이크 교체  (2) 24522
T렌치 100% 활용법  (7) 34161
레이싱부츠 성형하기  (5) 36613
휠 로테이션(Wheel rotation)  (20) 33448
  (5) 44274
전용세척액을 이용한 베어링 정비  (5) 17848
1