School Online  
 
강습요강  :  커리큘럼  :  강사소개  :  강습게시판  :  스쿨갤러리  :  강습신청
2024년 6월 25일 08:28 AM
카운터 - 스쿨온라인 > 응용편
https://www.buff.kr
  인라인역사
  인라인종류
  인라인구조
  치수재기
  스트레칭
  장비착용
  기본자세/주행
  힐브레이크
  방향전환
  안전
  항아리
  중속주행
  뒤로가기
  크로스오버
  T-Stop
  고속주행
  코너링
  터닝
  파워슬라이드
 

[TRICK] 펭귄 워크(PENGUIN WALK)  (32) 52222
[TRICK] 토우 & 힐 (TOE & HEEL)  (5) 39589
[TRICK] 토우 스케이팅(TOE SKATING)  (10) 38560
[TRICK] 힐 스케이팅(HEEL SKATING)  (8) 47987
1